1. Zapraszamy narzeczonych, po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii lub telefonicznie (+48 14 631 97 50). Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed ślubem. Sprawami narzeczonych zajmuje się ks. Proboszcz lub ks. Michał Duch.
 2. Należy przedstawić:
  • metryki chrztu św. ważne do 3 miesięcy
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym ważne do 3 miesięcy (ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy)
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa)
  • zaświadczenie o bierzmowaniu
  • wdowcy: metrykę zgonu współmałżonka

Istota małżeństwa.

Małżeństwo jest to ustanowiony przez Boga Stwórcę naturalny związek mężczyzny i kobiety, polegający na niepodzielnej i dozgonnej wspólnocie ich życia, mający na celu założenie rodziny. Stworzywszy mężczyznę i kobietę, Bóg błogosławił im, mówiąc: ?Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Celem małżeństwa jest miłość małżeńska, która ze swej natury zmierza do zrodzenia i wychowania dzieci oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy we wspólnym życiu. Małżeństwo powstaje na skutek umowy małżeńskiej przez mężczyznę i kobietę, jeśli miedzy nimi nie zachodzi jakąś przeszkoda, któryby uniemożliwiała zawarcie małżeństwa. Małżeństwo ustanowione przez Boga w raju Chrystus podniósł do godności sakramentu i przypomniał jego nierozerwalny charakter: ?Co Bóg złączył, człowiek niech tego nie rozdziela” (Mt 19,4-6). W sakramencie małżeństwa, godnie zawartym, małżonkowie otrzymują specjalne łaski od Chrystusa, które umacniają ich miłość i małżeńską wspólnotę oraz pomagają w pełnieniu zadań rodzicielskich i wychowawczych. Sakrament małżeństwa jest wtedy owocny, gdy przyjmujemy go w stanie łaski. Stąd ślub poprzedzają dwie spowiedzi, dodajmy dobre spowiedzi., szczere, bez zatajeń.

Przygotowanie do małżeństwa.

Dalszym przygotowaniem jest katechizacja, szczególnie w gimnazjum i w szkole średniej. Przygotowaniem duchowym dalszym jest przede wszystkim życie religijne młodych: codzienna modlitwa, udział we Mszach Świętych niedzielnych i święta, spowiedź kilka razy w roku. Przygotowaniem bezpośrednim jest udział w trzech spotkaniach w poradnictwie rodzinnym i wysłuchanie konferencji o teologii i liturgii sakramentu małżeństwa podczas dnia skupienia.

Zawarcie małżeństwa.

Poprzedza je narzeczeństwo, które najczęściej trwa około roku. Narzeczeństwo jest czasem poznania się młodych, rozwoju ich miłości, wspólnego przygotowania się do podjęcia zadań życia we dwoje, budowania wspólnoty rodzinnej. Narzeczeństwo nie upoważnia do życia małżeńskiego. Kto nie potrafi poczekać, ten nie dojrzał do prawdziwej miłości. Lekceważenie przykazania ?Nie cudzołóż” w narzeczeństwie jest źródłem przyszłych niewierności, zdrad w małżeństwie, podejrzeń i innych nieszczęść. Stąd ważne, aby narzeczeni w tym okresie byli blisko Boga – wspólna Msza niedzielna, częstsza spowiedź daje siłę do zachowania czystości przedmałżeńskiej.

Parafia i termin ślubu.

Parafię ślubu i termin ślubu ustalamy na kilka miesięcy w kancelarii parafialnej. Ślub odbywa się zazwyczaj w parafii narzeczonej, ale narzeczeni maja prawo zawrzeć ślub także w parafii narzeczonego. Ogromna większość młodych zawiera obecnie tzw. ślub konkordatowy tylko w kościele, ponieważ powoduje on także skutki cywilne.

Wymagane dokumenty.

Idąc na zapowiedzi do kancelarii parafialnej, przynosimy z Urzędu Stanu Cywilnego ?Zaświadczenie”, że miedzy narzeczonymi nie ma przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa. Zaświadczenie to jest ważne tylko trzy miesiące. Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się więc na tzw. badanie przedślubne na ok. 3 miesiące przed ustalonym terminem ślubu. Przynosimy także dowody tożsamości.Od strony kościelnej wymagany jest akt chrztu o dacie ważności trzy miesiące( w przypadku, gdy jedna ze stron jest niewierząca lub niepraktykująca albo innego wyznania chrześcijańskiego obowiązują dodatkowe procedury – do ustalenia w kancelarii parafialnej). Przynoszą je osoby ochrzczone poza parafią ślubu. Nadto potrzebny jest dokument bierzmowania i świadectwo kursu przedmałżeńskiego. Jeśli wyjątkowo narzeczeni są spoza naszej parafii, a chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, wymagana jest zgoda na przeprowadzenie formalności prawnych przez jednego z proboszczów: albo narzeczonej, albo narzeczonego.

Zapowiedzi, poradnia rodzinna i sakrament pokuty.

Zapowiedzi głoszone są przynajmniej przez dwie niedziele w parafii narzeczonej i narzeczonego (najczęściej przez wywieszenie w gablocie przed kościołem), celem stwierdzenia ewentualnych przeszkód. Osoby mające wiedzę odnośnie ewentualnych przeszkód są zobowiązane w sumieniu powiadomić o tym proboszcza parafii. Na zapowiedzi poza naszą parafią dajemy zanosząc pismo otrzymane podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej. Po wygłoszeniu zapowiedzi przynosimy do parafii ślubu świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Przy zapowiedziach otrzymujemy kartki do poradnictwa rodzinnego (należy odbyć w tym czasie trzy spotkania w poradni rodzinnej ? jedno ogólne i dwa indywidualne; składamy przy tym od pary ofiarę 20 zł a funkcjonowanie i zaopatrzenie w odpowiednie pomoce poradni rodzinnej) i na dzień skupienia oraz kartki do poświadczenia spowiedzi sakramentalnej. Spowiedź pierwsza winna być odbyta bezpośrednio po zapowiedziach; spowiedź druga w przeddzień ślubu (co nie wyklucza częstszej spowiedzi). Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i dajemy mu kartkę do podpisu. Ten zwyczaj może niektórych drażnić, jednak dla osób zaangażowanych w życie religijne nie jest to problemem, natomiast może być szansą i mobilizacją dla osób obojętnych czy przeciętnie religijnych. Chodzi o to, by narzeczeni ostatni czas przed ślubem mogli przeżyć w czystej i pięknej relacji, która może im jeszcze więcej powiedzieć o ich miłości i o sobie nawzajem.

Bezpośrednio przed ślubem.

W tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą do spisania aktu ślubu. Przynoszą wtedy świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, kartki z poradnictwa rodzinnego oraz podają dane dwóch świadków: nazwisko i imię, adres. W naszej parafii w dniu ślubu, w zakrystii, na kilka minut przed ślubem, świadkowie, a po liturgii sakramentu małżeństwa nowożeńcy, podpisują ?Wnioski” z USC, które w ciągu pięciu dni parafia dostarczy do USC, aby i tam spisano akt ślubu i dokonano wpisu w dowodach nowych małżonków.

Przede wszystkim wymiar duchowy.

Śluby odbywają się w naszej parafii na Mszach świętych. Do Komunii świętej w intencji nowożeńców przystępują świadkowie, rodziny i wielu zaproszonych gości. Uczestnicząc w ślubie prośmy Boga, aby towarzyszył nowożeńcom przez całe życie, umacniając codziennie ich miłość.

Zaproszenie do włączenia się w życie parafii.

Zapraszamy młode małżeństwa do zaangażowania się w życie parafialne; do włączenia się we wspólnoty małżeńskie działające w naszej parafii; do udziału w rekolekcjach pogłębiających więź małżeńską, do uczestnictwa w szkole rodzenia funkcjonującej w naszej parafii; do podejmowania nieustannej edukacji w dziedzinie naturalnego planowania rodziny, które może stać się nie tyle metodą, ile stylem życia; do ciągłej formacji swej duchowości małżeńskiej, która pozwoli wzrastać we wzajemnej miłości małżeńskiej i rodzinnej.